http://www.flyingmodels.org/motortes...otortest_4.pdf